A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

 

Căn cứ Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (UBND)về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 3611/SGD&ĐT- GDMN ngày 28/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018 - 2019;

          Thực hiện kế hoạch số: 743/KH-GD&ĐT-MN 31/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì về kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 Cấp học mầm non huyện Ba Vì;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và những kết quả đạt được năm học trước của nhà trường, Trường Mầm non Chu Minh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 -2019 như sau:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG MẦM NON

CHU MINH

                    Số 01/KH-MNCM

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        Chu Minh, ngày 09 tháng 9  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

 

Căn cứ Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (UBND)về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 3611/SGD&ĐT- GDMN ngày 28/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018 - 2019;

          Thực hiện kế hoạch số: 743/KH-GD&ĐT-MN 31/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì về kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 Cấp học mầm non huyện Ba Vì;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và những kết quả đạt được năm học trước của nhà trường, Trường Mầm non Chu Minh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 -2019 như sau:

A. Đặc điểm tình hình:

          1.Thuận lợi:

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Đảng ủy và chính quyền, sự phối kết hợp các Ban ngành đoàn thể địa phương.

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát về chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên  đủ về số lượng, yêu nghề, mến trẻ năng động trong công tác.

- Việc phối hợp giữa nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục ngày càng hiệu quả.

- Nhận thức của phụ huynh về công tác Giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân ngày càng được nâng cao.

- Trường đã đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, trường chuẩn quốc gia năm 2013, trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ II.

- Môi trường GD được nhà trường được quan tâm xây dựng xanh, sạch đẹp;

  1. 2.     Khó khăn:

- Một số giáo viên, nhân viên trẻ kỹ năng giao tiếp, ứng xử còn hạn chế;

- CSVC thiết bị đang bị xuống cấp thường xuyên phải sửa chữa bảo dưỡng gây khó khăn cho nhà trường về tài chính; 

- Trường nhiều giáo viên trẻ nên việc nghỉ thai sản và nghỉ con ốm cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc săp xếp lịch trực cho giáo viên.

- Nhận thức của phụ hyunh chưa đồng đều;

B. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tạo sự thống nhất trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Ba Vì;     

- Xây dựng kế hoạch nhằm xác định rõ các chỉ tiêu, các nhiệm vụ và có các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học;

- Kế hoạch đã được bám vào tình hình thực tế của địa phương và các kết quả đạt được, chưa đạt được của nhà trường năm học trước, để xây dựng một cách chi tiết, có tính khả thi;

- Giúp cho các bộ phận, các tổ chức đoàn thể, chuyên môn của nhà trường, có căn cứ để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

C. NỘI DUNG KẾ HOẠCH;

          I. Nhiệm vụ trọng tâm:

1.Tích cực rà soát, qui hoạch mạng lưới trường, lớp theo hướng tạo môi trường thiên nhiên xanh, đạt chuẩn hóa, hiện đại hóa;

2. Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

3. Tiếp tục thực hiện công bằng trong GDMN, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất tinh thần cho trẻ;

4. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ nhằm phát triển toàn diện và hình thành kỹ năng xã hội, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự phục vụ chuẩn bị tốt cho trẻ học tiểu học;

5. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường;

6. Tập trung chỉ đạo các trường thực hiện tốt việc đánh giá công chức, viên chức, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và đánh giá thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, đánh giá trẻ.

II. Nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp

1.Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua:

  Nhà trường thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT phát động:  

- Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”;

- Chủ đề  “Kỷ cương trong quản lý cơ sở GDMN là nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục”;  Phong trào “Cặp lá yêu thương”, kết nghĩa, hỗ trợ GDMN các trường còn khó khăn trên địa bàn huyện.

            * Biện pháp:

- Phối hợp với công đoàn, chi đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy kết quả cuộc vận động Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, lồng ghép có hiệu quả các cuộc vận động vào hoạt động của nhà trường cụ thể, thiết thực, phù hợp nhằm rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí tới 100% CB-GV-NV trong toàn trường, phát huy kết quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, gắn với nội dung cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “ Phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” “ Cô giáo người mẹ hiền” với các nội dung:

+ Xây dựng môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp, an toàn, lành mạnh với các mối quan hệ, ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường, đối với trẻ và đối với phụ huynh.

+ Tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục, nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp ứng xử.

+ Duy trì việc đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống qua các trò chơi dân gian, đặt lời mới cho làn điệu dân ca, câu đố, hò vè... phù hợp đưa vào các hoạt động hàng ngày dạy trẻ.

+ Duy trì 100% các nhóm lớp giữ gìn khu vệ sinh của trẻ an toàn, sạch đẹp.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CB, GV nhân viên thực hiện tốt  các cuộc vận động, các phong trào thi đua; chấp hành đầy đủ, nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

2. Phát triển quy mô, mạng lưới trường, lớp; Huy động trẻ mầm non ra lớp; nâng cao chất lượng phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi (PCGDMN):

a) Quy mô, mạng lưới trường, lớp

Nhà trường có 01 điểm trường; 15 nhóm lớp. Trong đó: nhóm trẻ: 02; mẫu giáo: 13 lớp.

b) Huy động trẻ ra lớp:

- Tổng số trẻ: 519; trong đó:

Nhà trẻ: 76 cháu/2 nhóm; TB: 38 trẻ/nhóm;

+ Mẫu giáo 443 cháu/13 lớp:

- MG 3-4 tuổi: 120cháu/3 lớp; TB: 40 trẻ/lớp; (Giảm  ....  % so với năm học trước)

- MG 4-5 tuổi: 150cháu/5 lớp; TB: 30 trẻ/lớp; (Giảm ...% so với năm học trước)

- MG 5-6 tuổi: 173cháu/5 lớp; TB: 35 trẻ/lớp; (Giảm % so với năm học trước)

+ Trẻ khuyết tật: 1; Trẻ thuộc hộ nghèo: 11; Các đối tượng khác: 06;

+ Huy động trẻ ra lớp khối NT: 20- 25 %; khối MG: 85%; Trẻ 5 tuổi 100%;

+ 100% trẻ đến trường được học 02 buổi/ngày.

+ Tỷ lệ trẻ chuyên cần: đạt 87- 90 % trở lên. Trẻ 5 tuổi: 90-95% trở lên

*  Biện pháp:

- 100% các lớp có góc tuyên truyền “Cha mẹ cùng quan tâm”, thường xuyên thay đổi nội dung, cập nhập những thông tin mới nhất về tình hình chăm sóc sức khoẻ, dịch bệnh, chất lượng giáo dục trẻ của trường, việc thực hiện Đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Tổ chức tốt các buổi họp phụ huynh 03 lần/năm,  toạ đàm về các chuyên đề giáo dục dinh dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ học hoà nhập.

- Chỉ đạo các lớp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trẻ được tăng cường hoạt động để trẻ thích đến lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cao;

- Duy trì chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, vườn rau, vườn hoa bổ sung thêm cây xanh.., tạo khung cảnh sư phạm xanh - sạch- đẹp, thân thiện và an toàn.

c. Công tác Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi:

- Tiếp tục thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo Nghị định 20/NĐ-CP và Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016. Tuyên truyền vận động 100% trẻ em 5 tuổi ra trường mầm non.

*  Biện pháp duy trì và phát triển số lượng và công tác PCGDTE:

- Làm tốt công tác điều tra trẻ trong độ tuổi, nắm vững số trẻ 5 tuổi, huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp.

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời phần mềm PCGD;

- Quản lý tốt hồ sơ PCGD;

- Tăng cường CSVC đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo thông tư 02 ưu tiên cho lớp 5 tuổi, quan tâm đến chế độ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

a. Thực trạng CSVC:

* Phòng học:

- Tổng số phòng học:15 phòng kiên cố;

* Phòng chức năng: 01 phòng; phòng hiệu bộ:06 phòng; bếp ăn : 01. Phòng Bảo  vệ: 01; Sân chơi có đồ chơi: 01;

* Trang thiết bị dạy học tối thiểu theo TT02, TT34 của Bộ Giáo dục

- Khối NT  đạt:    90%             - Khối 4 tuổi đạt: 90%

- Khối 3 tuổi đạt: 90%             - Khối 5 tuổi đạt: 95%

- 100% GV khai thác, sử dụng hiệu quả và bảo quản tốt đồ dùng đồ chơi đã được đầu tư trang bị.

b. Biện pháp.

- Lên lịch hoạt động tại phòng chức năng, tăng cường cho trẻ hoạt động tại các phòng chức năng, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được trang bị.

- Sử dụng hiệu quả và bảo quản tốt  cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng. khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các ĐDĐC trang thiết bị đã được đầu tư.

- Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học từ  nguyên liệu địa phương.

4. Về phát triển đội ngũ CBQL và  giáo viên, nhân viên:  

4. 1. Thực trạng đội ngũ:

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 62 đồng chí.

+ BGH: 03 (Biên chế: 03; nữ: 03): 3/3 đồng chí có Trình độ CM: ĐH, QLNN, QLGD, tin học: B, Ngoại ngữ: Anh B; TCLLCT;

+ Giáo viên: 42  (biên chế 36; nữ: 42/42; dân tộc:1). Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 42/42 đạt 100%; Trình độ trên chuẩn: 40/42 đạt 95,2%; 02 đ/c đang học Đại học; số GV đã tham gia Bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN 10/42 đạt 23,8%; Tin học 42/42,; Ngoại ngữ: 42/42. Phấn đấu đạt 100% giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn vào năm 2019.

+ Nhân viên: 17; Y tế: 01, Bảo vệ: 02; Phục vụ: 03; nấu ăn: 11 (CM trên chuẩn 11/17 đạt 65%); trong đó (biên chế: 01; HĐ 68: 13; nam 02; nữ 15; 03 NV HĐ trường)

 4.2 Kế hoạch đào tạo:

- Nhà trường tạo điều kiện cho CB, GV, NV học tập nâng cao trình độ LLCT, trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ,:

+ 02 đ/c học lớp Trung cấp LLCT; QLNN; 02 GV theo học Đại học SPMN  tại chức;

- Khuyến khích CB, GV, NV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu đạt 100% GV đạt trình độ trên chuẩn, 80% cô nuôi có trình độ trên chuẩn. 80% CB,GV,NV trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 50% giáo viên giỏi cấp trường, 20% giáo viên  đạt GV giỏi cấp huyện. Tiếp tục đánh giá HT, HP, GV mầm non theo Chuẩn nghề nghiệp, phấn đấu  70 - 75% GV xếp loại xuất sắc, không có GV bị xếp loại kém.

- Động viên GV-NV bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tin học và ngoại ngữ;

- Tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

- Xây dựng văn hóa nhà trường, đảm bảo 100% CBQL, GV, NV thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các trường học;

- Duy trì 100% các lớp soạn bài trên máy tính.

- Mỗi giáo viên thao giảng 2 -3 hoạt động/ năm.

- 100% GV tham gia hội thi GVG cấp trường.

- 100% giáo viên biết cập nhật đường link của Bộ trên cổng thông tin điện tử địa chỉ https://moet.gov.vn- Chuyên mục giáo dục và đào tạo-Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

- 100% giáo viên được tiếp thu chuyên đề “ Tiếp cận học qua chơi, đổi mới hình thức tổ chức hoạt dộng giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ”;

-  Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kết nạp đảng; Phấn đấu trong năm học 2018-2019  Kết nạp thêm 03 đảng viên mới.

* Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ:

- Tiếp tục tạo điều kiện cho CB,GV, NV học tập nâng cao trình độ CM, nghiệp vụ sư phạm. Quán triệt 100% CBGVNV trong trường không ngừng nâng cao, rèn luyện đạo đức, lối sống. Xây dựng mối quan hệ thân thiện, nếp sống văn hóa trong đội ngũ CBGVNV, đảm bảo không có CBGVNV vi phạm đạo đức nhà giáo.- Thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng xử của CB,CC,VC, người lao động tại đơn vị và nơi công cộng;

- Tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non giữa các trường mầm non trong huyện và thành phố.

- Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, học sinh tích cực. Tổ chức toạ đàm đi sâu vào các nội dung nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, phấn đấu mỗi CBGVNV là tấm gương về đạo đức và ý thức tự học. Quán triệt giáo viên mặc trang phục lịch sự, phù hợp, trang phục lao động đúng quy định, giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh đúng mực, thân thiện, mang tính sư phạm.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN. Đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trường mầm non và đánh giá  theo chuẩn phó hiệu trưởng trường mầm non.

- Thực hiện chính xác việc đánh giá hàng tháng, cuối năm đối với CB,CC,VC, người lao động trong nhà trường;

- Tăng cường thăm lớp dự giờ giáo viên, giáo viên dự giờ đồng nghiệp để học tập rút kinh nghiệm. Dự giờ mỗi giáo viên  05 hoạt động/năm;

- Tổ chức cho 100% giáo viên tham dự hội thi GVDG cấp trường, lựa chọn bồi dưỡng giáo viên dự thi GVDG các cấp.

- Triển khai đầy đủ các chuyên đề được tiếp thu tại Sở và huyện tới 100% cán bộ giáo viên, tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ.

5. Nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục toàn diện:

5.1. Về chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ:

* Chăm sóc sức khỏe:

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.

- Thực hiện Thông tư số 13/2010/TT- BGD ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.

100% Trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm;

100 % Trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng;

100% trẻ được tiêm chủng đầy đủ. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ 2-3% so với đầu năm học, theo dõi và có biện pháp giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thể thấp còi dưới

- 100% các lớp giữ gìn khu vệ sinh của trẻ sạch sẽ, khô ráo;

*  Chăm sóc nuôi dưỡng:

- 519/519 trẻ ăn bán trú tại trường: đạt 100%, mức ăn 12.000đ/trẻ/ngày.

- Tuyên truyền thực hiện chương trình đề án sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng nâng tầm vóc trẻ mầm non.

+ Khối nhà trẻ: số trẻ 76; tỷ lệ: 100 %;

+  Khối mẫu giáo: số trẻ: 443; tỷ lệ: 100 %

+ Kế hoạch thực hiện VAC của trường: Tổ bếp trồng và chăm sóc vườn rau sạch, tăng nguồn rau sạch cho trẻ;

-         Cân đối thực đơn đảm bảo tỷ lệ dinh dưỡng duy trì ở mức:

+ Nhà trẻ: P:13-20%; L: 30-40%; G: 47-52%;

+ Mẫu giáo: P:13-20%; L: 25-35%; G: 52-60%;

* Biện pháp về chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng;

- Duy trì tiền ăn là 12.000 đ/ cháu/ ngày ;

- Duy trì 01 bếp ăn đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm, lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm có đủ hồ sơ năng lực cung cấp thực phẩm.

- Sử dụng phần mềm được kiểm định để tính khẩu phần ăn cho các cháu

- Tuyên truyền Phụ huynh tham gia thực hiện chương trình đề án sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng nâng tầm vóc trẻ mầm non.

- Phối hợp với Trạm Y tế xã Chu Minh khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ 02 lần/năm vào tháng 10/2018 và tháng 4/2019. Thông báo cho gia đình trẻ biết kết quả và có biện pháp phối hợp điều trị kịp thời đối với những trẻ mắc bệnh;

- CB y tế và giáo viên các nhóm lớp tổ chức cân đo sức khỏe, theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng cho trẻ 3 tháng/lần. Đối với trẻ SDD, trẻ vượt kênh, cân hàng tháng để có biện pháp phối hợp với gia đình điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hợp lý

- Thực hiện nghiêm túc chế độ vệ sinh chăm sóc vệ sinh phòng bệnh cho trẻ,

- Xây dựng thực đơn thực phẩm đa dạng,  phù hợp với địa phương, tuần chẵn, tuần lẻ phù hợp theo mùa. Phấn đấu đảm bảo cơ cấu bữa ăn khoa học, cân đối tỷ lệ giữa các chất phù hợp từng lứa tuổi.

- 100% các nhóm, lớp có góc “Cha mẹ cùng quan tâm”, nhà trường có góc tuyên truyền “Trao đổi với phụ huynh”, nội dung được cập nhật những thông tin mới về tình hình chăm sóc sức khoẻ, dịch bệnh, chất lượng giáo dục trẻ, chương trình học trong chủ đề của trường,  lớp.

5.2. Về công tác giáo dục:

Chỉ đạo xây dựng các lớp điểm và nghiêm túc thực hiện Quy chế chuyên môn, chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ.

- 100% các nhóm, lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

- Phấn đấu đến cuối năm đạt chất lượng giáo dục các mặt theo các lĩnh vực:

* Đối với nhà trẻ:

- Lĩnh vực thể chất đạt: 96 % trở lên

- Lĩnh vực phát triển tình cảm KN xã hội: 96% trở lên

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ đạt: 95 % trở lên.

- Lĩnh vực nhận thức: 96% trở lên

* Đối với mẫu giáo

- Lĩnh vực thể chất đạt: 96 % trở lên

- Lĩnh vực phát triển TC&KNXH: 96% trở lên

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ đạt: 95 % trở lên.

- Lĩnh vực nhận thức: 96% trở lên

- Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: 96%

- Quán triệt trong CBGVNV và phụ huynh học sinh về lợi ích của việc chuẩn bị toàn diện cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp 1, tuyệt đối không dạy trẻ tập viết, không dạy trẻ học thêm ngoài chương trình các độ tuổi theo quy định.

- Tiếp tục quán triệt GV các lớp xây dựng môi trường giáo dục tạo nhiều góc mở cho trẻ được hoạt động và trải nghiệm kiến thức. Tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ theo hướng tích cực phù hợp với tâm sinh lý của trẻ.

* Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục:

- Phát huy kết quả đã đạt của chương trình giáo dục mầm non mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, công tác chăm sóc giáo dục trẻ và chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ GV nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục trẻ nhằm nâng cao chất lượng của trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non, huy động sự tham gia tích cực của cha mẹ, cộng đồng xã hội cùng chăm lo cho giáo dục mầm non, đồng thời huy động mọi nguồn lực để giáo dục mầm non phát triển bền vững.

- Xây dựng lịch trình hoạt động chuyên môn và kế hoạch chuyên đề của năm học phù hợp với đặc thù của nhà trường. Cử CBGV tham gia bồi dưỡng các chuyên đề trọng tâm, tập huấn, kiến tập về chương trình GDMN mới, đổi mới đánh giá trẻ theo mục tiêu từng lĩnh vực giáo dục do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện tổ chức để nâng cao phương pháp đánh giá trẻ cho đội ngũ giáo viên. Tập trung đổi mới phương pháp, sưu tầm các bài hát dân ca, trò chơi dân gian vào các hoạt động tích hợp của trẻ, xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo tính sư phạm, thân thiện và an toàn.

- Chỉ đạo GV rèn cho trẻ kỹ năng hoạt động theo nhóm, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, có thói quen hành vi lễ giáo trong hoạt động hàng ngày, đặc biệt là các kỹ năng tự bảo vệ. Rèn trẻ chủ động tích cực, mạnh dạn hồn nhiên khi tham gia vào các hoạt động văn nghệ, TDTT…phù hợp lứa tuổi.

- Tăng cường kiểm tra giáo viên thực hiện đúng, đủ nội dung chương trình ở từng độ tuổi do Bộ GD&ĐT quy định.

- Bổ sung đồ dùng, đồ chơi cho 100% các lớp theo Thông tư 34/2013/TT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT, chú trọng xây dựng môi trường học tập cho trẻ theo hướng đổi mới, tạo nhiều góc mở cho trẻ được hoạt động và trải nghiệm kiến thức.

- Chỉ đạo giáo viên tiếp tục phát huy kết quả các chuyên đề đã qua và thực hiện giáo dục tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục dân số, giáo dục dinh dưỡng , Giáo dục LLATGT, GD bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm năng lượng, giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo vào các tiết học, hoạt động một cách hợp lý.

5.3. Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ:

- Kết hợp với hội cha mẹ học sinh tổ chức đầy đủ các Lễ hội trong năm học và tổ chức cho trẻ Mẫu giáo 4, 5 tuổi đi tham quan dã ngoại cho trẻ mẫu giáo trong toàn trường tham gia;

- Tham gia đầy đủ các Hội thi do ngành tổ chức và phấn đấu dành giải cao.

- Chỉ đạo xây dựng các lớp điểm;

+ Lớp 5 tuổi A1 : Lớp điểm về lĩnh vực  phát triển ngôn ngữ, công tác đánh giá trẻ.

+Lớp5 tuổi A2- Điểm về giáo dục kỹ năng sống  

+Lớp5 tuổi A4- Điểm“Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

+ Lớp 4 tuổi B1- :  Lớp điểm về lĩnh vực  phát triển  thể chất;

+ Lớp 4 tuổi B3 : Lớp điểm về lĩnh vực phát triển nhận thức.

       + Lớp 3 tuổi c1 : Lớp điểm về tổ chức hoạt động góc.

+ Lớp D1 - Điểm về công tác chăm sóc, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng

- Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi. Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “Học   chơi, chơi mà học”. Giáo viên không làm thay trẻ, tạo cơ hội bộc lộ khả năng của cá nhân, khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.

Đổi mới đánh giá sự phát triển của trẻ (Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2018- 2019),đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục (KHGD), điều chỉnh KHGD và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục:

a. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN:

Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và ngành. Triển khai những văn bản quy phạm pháp luật về GDMMN tới CBQL, giáo viên, nhân viên.

- Thực hiện tốt việc quản lý chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong trường học theo đúng pháp luật, Luật giáo dục, Điều lệ trường mầm non.              

- Thực hiện thu - chi theo đúng quy định, đảm bảo công khai dân chủ theo Thông tư số 36/2017-TT-BGD&&ĐT ngày 28/12/2017. Đối với cấp học mầm non cam kết công khai 3 nội dung, đó là: Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; Điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ; Thu chi tài chính.

-  Nghiệm túc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

- Duy trì việc đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và triển khai đánh giá trẻ mầm non 5 tuổi theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi đúng quy định.

b. Thực hiện cải cách hành chính.

Nhà trường tổ chức tập huấn, phổ biến quán triệt đến 100% các cơ sở GDMN, đội ngũ CBQL, GV, NV  các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, văn bản quản lý chỉ đạo của ngành, cập nhật các văn bản mới ban hành hoặc thay thế, lưu giữ đầy đủ, khoa học tại đơn vị.

- Công khai minh bạch các khoản thu theo quy định của UBND thành phố Hà Nội. Nghiêm túc thực hiện quy chế phối kết hợp giữa chính quyền và công đoàn.

- Tuyên truyền sâu rộng tới 100% CBGVNV về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, LLATGT...

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, khai thác thông tin mạng giáo dục, hệ thống email, mở rộng kết nối Internet để trao đổi văn bản hành chính điện tử, ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính, quản lý học sinh. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định.

- Thực hiện nghiêm túc Quy dân chủ, Quy chế tiếp dân theo lịch đã quy định.

- Kết hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức các Hội nghị cán bộ viên chức trong tháng 09/2018.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục mầm non. Phối hợp với công đoàn thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường

c)Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý

-  Ứng dụng phần mềm quản lý dinh dưỡng, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm kế toán MISA trong công tác quản lý.

- Duy trì 100% GV các lớp ứng dụng CNTT  trong soạn bài.

- 100% CBQL; 95% GV có trình độ tin học văn phòng A,B, sử dụng thành thạo “Thư viện điện tử” và kho dữ liệu điện tử của trường để áp dụng vào công tác soạn giảng.

- 80% GV biết thiết kế giáo án điện tử và đóng góp tư liệu xây dựng kho học liệu điện tử của trường, mỗi giáo viên đóng góp 02 bài giảng vào kho tư liệu nhà trường.

- Khuyến khích GV ứng dụng CNTT trong thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ. Thường xuyên cập nhật và trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử mỗi CB-GV-NV có 1 hộp thư điện tử (Email) cá nhân tiếp nhận, chia sẻ thông tin kịp thời.

- Tham mưu với Phòng GD&ĐT và các cơ quan chức năng tạo điều kiện tập huấn CB-NV khai thác, cập nhật thông tin trên trang Web của trường.

  7. Công tác  xã hội hóa và tuyên truyền về giáo dục mầm non:

- Huy động các nguồn thu, sử dụng đúng mục đích,

+ Huy động các phụ huynh có ủng hộ công lao động, sơn sửa đồ chơi, trồng, chăm sóc cây, VSMT.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN. Bằng nhiều hình thức phù hợp thiết thực và hiệu quả đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng; huy động các nguồn lực đầu tư cho GDMN, đáp ứng nhu cầu phổ cập GDMNTENT và phát triển GDMN của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện miễn giảm học phí cho trẻ em thuộc chế độ chính sách, con em các hộ nghèo, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ ăn trưa cho trẻ theo đúng đối tượng quy định.

Biện pháp:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non, huy động sự tham gia tích cực của cha mẹ, cộng đồng xã hội cùng chăm lo cho giáo dục mầm non, đồng thời huy động mọi nguồn lực để giáo dục mầm non phát triển bền vững. Đổi mới phương pháp, sưu tầm các bài hát dân ca, trò chơi dân gian vào các hoạt động tích hợp của trẻ, xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo tính sư phạm, thân thiện và an toàn.

- Tổ chức họp phụ huynh 3lần/năm học để tuyên truyền về chương trình Đề án sữa học đường, Đề án giáo dục mầm non 2018-2020; Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi và các biện pháp nuôi dạy con khoa học, cách phòng tránh dịch bệnh.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, phụ huynh để đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục và tuyên truyền về giáo dục mầm non (Đặc biệt là giáo dục phổ cập trẻ 5 tuổi và đề án sữa học đường);

- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

8. Các chỉ tiêu thi đua:

* Tập thể:

- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.

+ Trong năm học kết nạp thêm từ  2-3 Đảng viên mới; Giới thiệu: 3 - 4 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình Đảng.

Nhà trường: Tiếp tục giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động  xuất sắc;

+ Duy trì và giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa, trường chuẩn Quốc gia.

+ Phong trào “Trường học thân thiện, Học sinh tích cực”: Xếp loại xuất sắc

+ Đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi: xã Đạt PCGDMN

+ Duy trì kết quả kiểm định CLGD trường mầm non:

Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc;

        + Chi đoàn: Xuất sắc

* Cá nhân:

- Giáo viên dạy giỏi cấp TP:         01

- Chiến sỹ thi đua cấp huyện:        06

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện:    02-03

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường:   30-35

- Cô nuôi giỏi cấp huyện:              01             

- Cô nuôi giỏi cấp trường:             09

- 100% CBGVNV viết SKKN, trong đó:

+ 25-30% xếp loại cấp huyện.

+ 60-65%  xếp  loại cấp trường.

-         Phấn đấu 85-90% trẻ đạt “Bé khỏe bé ngoan”: theo các tiêu chí

+ Đạt các yêu cầu cuối độ tuổi.

+ Đi học chuyên cần 90% trở lên; trẻ 5 tuổi đạt 95% trở lên.   

+ Đạt cân nặng, chiều cao theo độ tuổi: trẻ đạt kênh BT.

* Đối với giáo viên:

- Tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp các ngành phát động. Tham gia các hội thi trong năm học;

- Tổ chức các cuộc thi GVDG cấp trường, NV giỏi cấp trường cho 100% giáo viên và nhân viện  nuôi dưỡng được tham gia. Lựa chọn giáo viên, nhân viên tiêu biểu đạt giải nhất cấp trường dự thi cấp huyện, phấn đấu đạt giải cao;

-Tham gia đầy đủ các cuộc thi khác do Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành và các tổ chức đoàn thể tổ chức phát động: cuộc thi: “Thiết kế bài giảng điện tử E-Leanrning

* Đối với trẻ :

+ Tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”;

+ Tham gia Hội thi“Bé với Văn học và An toàn giao thông

+ Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

b. Biện pháp:

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức GDMN, tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện tốt quy chế chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong trường mầm non.

- Tổ chức tốt Hội GVG, NVNDG cấp trường;

- Tham gia tích cực các hội  thi do ngành tổ chức;

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về chuyên môn và các chuyên đề do phòng GD&ĐT tổ chức.

- Khen thưởng động viên kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác chăm sóc giáo dục và các phong trào thi đua tạo động lực cho chị em  tích cực phấn đấu.

9. Công tác thanh tra, kiểm tra:

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế nuôi dạy trẻ trong trường, kiểm tra bếp ăn, dây chuyền, đồ dùng chế biến, vệ sinh môi trường. Đặc biệt tăng cường kiểm tra đột xuất, đảm bảo kiểm tra nội bộ 38% giáo viên, 100% giáo viên nhân viên được kiểm tra thường xuyên các mặt hoạt động CSGD trẻ, làm căn cứ đánh giá CB,VC hàng tháng và đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN 01lần/năm học.

+ Hiệu trưởng: dự 70 hoạt động/năm học

+ Phó hiệu trưởng: 120-140 hoạt động/năm học

+ Kiểm tra toàn diện: 13/42; tỷ lệ 30.9% giáo viên/năm học

+ Kiểm tra chuyên đề: 42/42 giáo viên/năm học

Nghiêm túc thực hiện Đề án phát triển GDMN, kế hoạch phổ cập GVMN cho trẻ 5 tuổi, việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

-         Thực hiện 3 công khai và 4 kiểm tra để phụ huynh học sinh và cộng đồng cùng giám sát.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Đối với nhà trường:

- Nhà trường phân công trách nhiệm đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Thực hiện nghiêm túc công tác dự giờ, thăm lớp theo quy định. Duy trì việc họp giao ban BGH hàng tuần.

- Căn cứ vào kế hoạch của phòng Giáo dục & Đào tạo, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương và tình hình thực tế của trường, có tính khả thi, được Phòng GD&ĐT duyệt và phổ biến công khai trong hội đồng sư phạm.

2. Đối với CB, GV, NV trong nhà trường

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên của căn cứ kế hoạch của Nhà trường để chủ động xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn, các bộ phận, các cá nhân trong nhà trường, theo từng lĩnh vực phân công vị trí việc làm, nhằm thực hiện đạt mục tiêu chung kế hoạch nhà trường đề ra;

- Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường Mầm non Chu Minh Nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 Nơi nhận:                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Ba Vì; (báo cáo)

- UBND xã ......;  (báo cáo)

- CB-GV-NV toàn trường; (thực hiện)

- Lưu VP, MNCM.                                                                                                                             Phùng Thị Bích Lâm

                                                                                             


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 51
Tháng trước : 365