A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Phát triển Giáo dục Mầm non xã Chu Minh Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

KẾ HOẠCH Phát triển Giáo dục Mầm non xã Chu Minh Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

UBND XÃ CHU MINH

Số:     / KH-MN

 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                             

                              Chu Minh, ngày 02  tháng 12 năm 2017

 

 

                                                                KẾ HOẠCH

                                        Phát triển Giáo dục Mầm non xã Chu Minh

                                                Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

 

Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 17/2/2014 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương (khóa XI); Kế hoạch số 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 19/6/2017 của UBND Thành Phố Hà Nội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020;

Căn cứ kế hoạch số 250/KH-UBND, ngày 27/10/2017 của UBND huyện Ba Vì về  việc xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020;

Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân xã Chu Minh xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non đến năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng phát triển hệ thống, mạng lưới trường, lớp mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hướng tới đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong địa bàn xã phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, tiền đề hình thành nhân cách, phẩm chất năng lực công dân toàn cầu, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học phổ thông. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, hướng tới đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo vào năm 2025.

2. Mục tiêu đến năm 2020

a) Huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Huy động ít nhất 30% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó, công lập huy động 28% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, nhóm trẻ tư thục 2%, 95% trẻ em độ tuổi mẫu giáo;

- 100% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ ngày; tỷ lệ trẻ ăn bán trú đối với trẻ nhà trẻ 100%, mẫu giáo 100% (Trong đó 100% trẻ 5 tuổi được ăn bán trú); Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 5%, hàng năm giảm từ 2-3% so với đầu năm, khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì; Ít nhất 95% trẻ đạt chuẩn phát triển; Duy trì trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2.

b) Xây dựng, quy hoạch mạng lưới trường lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

- Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia.

- Đẩy mạnh kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp phòng học đạt tiêu chuẩn. Đảm bảo 100% nhóm lớp có công trình vệ sinh và nước sạch đạt chuẩn.

- Thực hiện quy hoạch mạng lưới, có kế hoạch xây dựng trường lớp đảm bảo có số lớp, số trẻ không vượt quá điều lệ trường mầm non, có hướng mở rộng quỹ đất xây thêm phòng học các phòng chức năng để đảm bảo việc chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ .

- Nhà trường có đủ đồ dùng dạy học theo quy định, hướng tới tiên tiến hiện đại, được lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học (trang Web, kết nối mạng Lan, sử dụng phần mềm quản lý, tivi, máy tính tại các nhóm, lớp để có thể kết nối với thư viện điện tử toàn ngành).

c) Xây dựng phát triển đội ngũ:

- 80% giáo viên, 100% cán bộ quản lý có trình độ từ Đại Học sư phạm mầm non trở lên. 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp và 100% đạt từ khá trở lên.

- Nhà trường có chi bộ đảng; trong đó100% cán bộ quản lý, 40% - 45% giáo viên, nhân viên là đảng viên.

- 100% đội ngũ Cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng năng lực xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục nhà trường phù hợp yêu cầu mới, tiếp cận với chất lượng giáo dục mầm non quốc tế.

II. ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

2.1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

- Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về phát triển giáo dục mầm non của xã đến năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và gia đình về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non trong hệ thống Giáo dục trên địa ban xã.

- Thường xuyên thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo tới

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại trường mầm non.Chú trọng tuyên truyền việc làm tốt,  những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, trong nhà trường và địa phương đi đầu trong đổi mới, phát triển giáo dục mầm non.

- Phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong nhà trường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và bảo vệ quyền lợi người lao động.

2.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đủ về số lượng, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi để thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo xu hướng phát triển, tiếp cận giáo dục mầm non các trường trong khu vực.

- Đảm bảo thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo. Tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên nòng cốt, tiêu biểu tham quan, học tập các điển hình tiên tiến.

2.3. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non.

- Chỉ đạo Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong quản lý, chỉ đạo điều hành  theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông, trên cơ sở dữ liệu ngành phục vụ công tác quản lý. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học.

- Tăng cường thực hiện phân cấp quản lý, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong nhà trường.

- Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình về những vấn đề liên quan đến giáo dục mầm non theo phân cấp. Nhà trường có trách nhiệm xây dựng thương hiệu, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, cam kết chất lượng đầu ra với cha mẹ học sinh.

- Hướng dẫn, tuyên truyền trong nhà trường , phụ huynh học sinh biết để kịp thời phát hiện, can thiệp sớm cho trẻ. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Chính phủ phê duyệt Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo đến năm 2020.

2.4. Xây dựng mô hình trường học hiện đại và đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục mầm non theo hướng hội nhập quốc tế

a) Xây dựng mô hình trường mầm non chất lương cao

+ Xây dựng trường mầm non chất lượng cao liên kết với các trường mầm non chất lượng cao trong Thành phố Hà Nội, trong khuôn khổ hữu nghị, hợp tác trao đổi chuyên môn.

- Trường mầm non thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, các nhóm, lớp kết nối internet, sử dụng thư viện điện tử ngành học.

b) Xây dựng đại trà mô hình trường học kết nối

- Xây dựng môi trường giáo dục, khung cảnh sư phạm thân thiện, xanh - sạch - đẹp, tận dụng diện tích mặt đất, tạo sân vườn sinh thái, quy hoạch cây xanh bóng mát, cây ăn quả, vườn rau đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ. Xây dựng khu vui chơi, khu thể chất cho trẻ em an toàn, phù hợp.

- Chương trình giáo dục nhà trường đáp ứng mục tiêu kết quả đầu ra, tiếp cận xu hướng phát triển, phương pháp giáo dục mầm non. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm, lấy trẻ làm trung tâm. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, phát triển khả năng tự tin, tự lập, khả năng giao tiếp. Trẻ mẫu giáo được làm quen tin học, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa của dân tộc. Chuẩn bị tốt cho trẻ vào học tiểu học.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy và học sáng tạo, bài giảng e-Learning, sử dụng thư viện điện tử ngành học.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp trách nhiệm gia đình - nhà trường - cộng đồng, trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại trường mầm non. Khảo sát, đánh giá thực hiện cam kết với cha mẹ trẻ.

c) Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục mầm non theo hướng hội nhập quốc tế.

- Triển khai bộ công cụ đánh giá chất lượng giáo dục trẻ mầm non trên địa bàn xã theo sự chỉ đạo của Thành phố.

2.5. Đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa trong giáo dục mầm non và tăng cường hợp tác quốc tế

- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trong đối với cấp học mầm non

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa trường mầm nonvới UBND xã, thôn, xóm và công an xã để tăng cường quản lý các cơ sở nhóm lớp mầm non .

2.6. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường nguồn lực tài chính đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp theo Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 về quy hoạch hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số3075/QĐ-UBND về quy hoạch mạng lưới trường học Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Thực hiện việc rà soát, qui hoạch mạng lưới trường, như cho phép nâng tầng, tăng thêm số phòng học, phòng chức năng, bố trí học sinh học các tầng thấp, tầng cao bố trí khu chức năng, làm việc, nhà bếp; thay thế trang thiết bị và vật liệu xây dựng thông thường bằng chất liệu tiên tiến, hiện đại.quan tâm đầu tư các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy trong nhà trường và các nhóm trẻ độc lập.

- Đầu tư công nghệ thông tin cho nhà trường, lớp từ ngân sách của  huyện, nhằm hiện đại hóa trường, lớp mầm non; Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Quan tâm đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Tham mưu UBND Huyện, hỗ trợ kinh phí cho nhà trường để mở rộng quỹ đất xây dựng thêm phòng học đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập ban chỉ đạo:

Xã thành lập ban chỉ đạo gồm:

+ Trưởng ban: Phó chủ tịch UBND xã phụ trách khối văn hóa xã hội;

+ Phó ban thường trực: Hiệu trưởng trường Mầm non;

+ Các ủy viên: Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã, tài chính kế toán, chủ tịch hội phụ nữ, Bí thư đoàn TNCSHCM, Hiệu phó trường mầm non, Chủ tịch công đoàn trường mầm non.

2. Phân công nhiệm vụ:

2.6. Ủy ban nhân dân Xã:

- Năm 2017, UBND Xã, hoàn thành xây dựng và phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non đến năm 2020 của đơn vị.

- Thực hiện việc rà soát, qui hoạch mạng lưới trường, lớp trên địa bàn đến năm 2020.

 - Tham mưu UBND huyện ưu tiên dành quỹ đất để mở rộng diện tích đất cho trường mầm non;

- Chỉ đạo trường mầm non thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phối hợp giữa gia đình - Nhà trường - Cộng đồng, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục mầm non, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non.

2.7. Các trường Mầm non:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục mầm non;

- Tham mưu với UBND Xã giành quỹ đất để xây dựng trường mầm non đủ theo chuẩn giai đoạn 2020 và tầm nhìn 2030;

- Phối hợp với các ban, ngành tham mưu thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non; Về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

- Phối hợp với các trung tâm y tế xã thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, công tác vệ sinh học đường, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh dịch, phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non. Phổ biến kiến thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại nhà trường.

- Chỉ đạo trường mầm non làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục mầm non trong cộng đồng và toàn xã hội

- Chủ trì phối hợp với UBND xã, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch. Định kỳ đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo với ban chỉ đạo.

UBND yêu cầu các ban, ngành, Trường mầm non nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- UBND xã

- Phòng GD&ĐT (để BC);                                              

- Trường Mầm non để thực hiên

- Lưu VT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 49
Tháng trước : 1.932